نارديس در داخل شركت فراب فعاليت خود را آغاز نموده است فعاليت اصلي شركت فراب اجراي اظهارنظر پرسش تسهيل بازسازي و تكميل فرايند توليد اهداف بازسازي و يا تكميل کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس می باشد كليه فرآيندهاي الكترونيكي شده مجوزهاي پژوهش و فناوري در اين بخش قرا...